คู่มือ
เอกสาร
1.
คู่มือการติดตั้ง Java เพื่อใช้งานลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.
คู่มือการสมัครขอใช้ระบบ Online Customs Registration
3.
คู่มือการลงทะเบียนแบบคำขอหมายเลข 1
4.
คู่มือการลงทะเบียนแบบคำขอหมายเลข 7
5.
คู่มือการลงทะเบียนแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลฯ
6.
คู่มือการใช้จอภาพข้อมูลทะเบียนผู้มาติดต่อ ข้อมูลผู้ใช้งาน และข้อมูลคำขอลงทะเบียน